Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogule võib jätta teateid või esitada küsimusi aadressil: hoolekogu@imaverepk.ee

Imavere Põhikooli hoolekogu tööplaan 2021/2022. õa

(protokoll 60)

Hoolekogu tegevuse eesmärk on saavutada 

* vastastikku kasulik ja sujuv koostöö kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide vahel, 

* optimaalsed tingimused õppeks ja kasvatuseks,

* õigeaegne ja toimiv infovahetus lastevanemate ja kooli vahel.

Arutatavad küsimused

Tähtaeg

sisehindamise aruanne, õppekava üldosa (väärtused, hindamine), tööplaan oktoober 2021
arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta, motivatsioonisüsteem detsember 2021
arvamuse andmine kooli kodukorra muutmiseks, ÕE ülevaade tööst, ettepanekud tunnustamiseks märts 2022
hinnangu andmine huvitegevuse, pikapäevarühma töökorralduse kohta, arvamuse andmine õppekava muutmiseks, ringkäik koolimajas mai 2022
arvamuse andmine õppetöö ja sisehindamise aruande kohta, arvamuse andmine kooli eelarve projekti kohta, HEVKO ülevaade tööst august 2022

Riigi Teatajas on ilmunud Järva valla määrus „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord – Riigi Teataja
www.riigiteataja.ee
Hoolekogu moodustamise kord ja töökord. Vastu võetud 20.12.2018 nr 51. Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel ning arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punktist 5 tulenevat volitust.

Imavere Põhikooli hoolekogu koosseis

Järva Vallavaitsuse korraldus nr 584

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 535

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 592 

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 150

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 260

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 253 muudatustega

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 221

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 186

Hoolekogu protokollid (number)

62 63 64    
57 58 59 60 61

52

53 54 55 56

47

48 49

50

51

42

43 44 45 46

37

38 39 40 41

32

33 34 35 36

 

Hoolekogule võib jätta teateid või esitada küsimusi aadressil: hoolekogu@imaverepk.ee

Imavere Põhikooli hoolekogu tööplaan 2021/2022. õa

(protokoll 60)

Hoolekogu tegevuse eesmärk on saavutada 

* vastastikku kasulik ja sujuv koostöö kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide vahel, 

* optimaalsed tingimused õppeks ja kasvatuseks,

* õigeaegne ja toimiv infovahetus lastevanemate ja kooli vahel.

Riigi Teatajas on ilmunud Järva valla määrus „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord – Riigi Teataja
www.riigiteataja.ee
Hoolekogu moodustamise kord ja töökord. Vastu võetud 20.12.2018 nr 51. Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel ning arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punktist 5 tulenevat volitust.

Imavere Põhikooli hoolekogu koosseis

Järva Vallavaitsuse korraldus nr 584

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 535

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 592 

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 150

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 260

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 253 muudatustega

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 221

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 186

Hoolekogu protokollid (number)

62 63 64    
57 58 59 60 61

52

53 54 55 56

47

48 49

50

51

42

43 44 45 46

37

38 39 40 41

32

33 34 35 36

 

Arutatavad küsimused

Tähtaeg

sisehindamise aruanne, õppekava üldosa (väärtused, hindamine), tööplaan oktoober 2021
arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta, motivatsioonisüsteem detsember 2021
arvamuse andmine kooli kodukorra muutmiseks, ÕE ülevaade tööst, ettepanekud tunnustamiseks märts 2022
hinnangu andmine huvitegevuse, pikapäevarühma töökorralduse kohta, arvamuse andmine õppekava muutmiseks, ringkäik koolimajas mai 2022
arvamuse andmine õppetöö ja sisehindamise aruande kohta, arvamuse andmine kooli eelarve projekti kohta, HEVKO ülevaade tööst august 2022