Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogule võib jätta teateid või esitada küsimusi aadressil: hoolekogu@imaverepk.ee

Imavere Põhikooli hoolekogu tööplaan 2020/2021. õa

(protokoll 55 p2)

Hoolekogu tegevuse eesmärk on saavutada 

* vastastikku kasulik ja sujuv koostöö kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide vahel, 

* optimaalsed tingimused õppeks ja kasvatuseks,

* õigeaegne ja toimiv infovahetus lastevanemate ja kooli vahel.

Arutatavad küsimused

Tähtaeg

Ülevaade hoolekogu tegevusest 2019/2020. õa

Uus koosseis: esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

Kooli kodukorra muudatused

November 2020

Õppekava muudatused seoses distantsõppega

Kooli arengukava täitmine

Jaanuar 2021

Sisehindamise kord

Renoveerimistööde jätkamine

Õpilasesinduse töö

Märts 2021

Huvitegevus koolis

Pikapäevarühma vajalikkus ja töökorraldus

Õppekava muudatused (ettevõtlikkus ainekavades)

Kooli palgakorralduse põhimõtted

Ettepanekud õpetajate tunnustamiseks

Juuni 2021

Õpitulemused ja sisehindamise aruanne

Töö hariduslike erivajadustega õpilastega, tugiteenused

Kooli eelarve projekt

Kooli valmisolek uueks õppeaastaks

August 2021

Riigi Teatajas on ilmunud Järva valla määrus „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord – Riigi Teataja
www.riigiteataja.ee
Hoolekogu moodustamise kord ja töökord. Vastu võetud 20.12.2018 nr 51. Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel ning arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punktist 5 tulenevat volitust.

Imavere Põhikooli hoolekogu koosseis

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 535

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 592 

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 150

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 260

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 253 muudatustega

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 221

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 186

Hoolekogu protokollid (number)

57 58 59    

52

53 54 55 56

47

48 49

50

51

42

43 44 45 46

37

38 39 40 41

32

33 34 35 36

 

Hoolekogule võib jätta teateid või esitada küsimusi aadressil: hoolekogu@imaverepk.ee

Imavere Põhikooli hoolekogu tööplaan 2020/2021. õa

(protokoll 55 p2)

Hoolekogu tegevuse eesmärk on saavutada 

* vastastikku kasulik ja sujuv koostöö kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide vahel, 

* optimaalsed tingimused õppeks ja kasvatuseks,

* õigeaegne ja toimiv infovahetus lastevanemate ja kooli vahel.

Riigi Teatajas on ilmunud Järva valla määrus „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord – Riigi Teataja
www.riigiteataja.ee
Hoolekogu moodustamise kord ja töökord. Vastu võetud 20.12.2018 nr 51. Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel ning arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punktist 5 tulenevat volitust.

Imavere Põhikooli hoolekogu koosseis

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 535

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 592 

Järva Vallavalitsuse korraldus nr 150

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 260

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 253 muudatustega

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 221

Imavere Vallavalitsuse korraldus nr 186

Hoolekogu protokollid (number)

57 58 59    

52

53 54 55 56

47

48 49

50

51

42

43 44 45 46

37

38 39 40 41

32

33 34 35 36

 

Arutatavad küsimused

Tähtaeg

Ülevaade hoolekogu tegevusest 2019/2020. õa

Uus koosseis: esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

Kooli kodukorra muudatused

November 2020

Õppekava muudatused seoses distantsõppega

Kooli arengukava täitmine

Jaanuar 2021

Sisehindamise kord

Renoveerimistööde jätkamine

Õpilasesinduse töö

Märts 2021

Huvitegevus koolis

Pikapäevarühma vajalikkus ja töökorraldus

Õppekava muudatused (ettevõtlikkus ainekavades)

Kooli palgakorralduse põhimõtted

Ettepanekud õpetajate tunnustamiseks

Juuni 2021

Õpitulemused ja sisehindamise aruanne

Töö hariduslike erivajadustega õpilastega, tugiteenused

Kooli eelarve projekt

Kooli valmisolek uueks õppeaastaks

August 2021