Uudised

Distantsõpe Imavere Põhikoolis/ UUENDATUD 13. aprill siiri.tamm


Oleme olnud distantsõppel 16. märtsist alates. Elu on olnud pidevas muutumises, on tulnud uusi soovitusi ja korraldusi. Sõnastasin 9. aprilli 2020 käskkirjaga distantsõppe ja hindamise põhimõtted ja korralduse Imavere Põhikoolis. Osad punktid selles on ammu tuttavad, osad uuemad. Nüüd kõik koos ühes kohas:

Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal Imavere Põhikoolis

üleriigilise eriolukorra ajal alates 16.03.2020

Lisa 1. Kinnitatud direktori 09.04.2020 käskkirjaga nr 3-1/2020/4

 

Seoses COVID-19 viiruse levikuga sulgeb Imavere Põhikool alates 16.03.2020 koolihoone uksed ning õppetöö toimub distantsõppe vormis.

Õppetöö korraldus distantsõppe perioodil

1. Distantsõppes osalemiseks on õpilasel vaja arvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust. Vajadusel laenutatakse õpilasele koolist tahvelarvuti (pöörduda direktori või õppealajuhataja poole).

2. Koolipoolseid teateid edastatakse eKooli, kooli kodulehe ja Facebooki vahendusel.

3. Õppetöö distantsõppel toimub kehtiva tunniplaani alusel  https://imaverepk.ee/et/tunniplaan 

4. Veebitunnid toimuvad tunniplaani (paralleelselt eKooli kodustesse ülesannetesse) märgitud ajal. Konsultatsiooniks on õpetajad kättesaadavad e-kirja, messengeri, Teams tekstvestluse või Teams telefonikõne teel.

5. Kõik distantsõppe ülesanded ja suunised tundideks lisatakse õpilasele eKooli koduste ülesannetena hiljemalt eelmise päeva õhtul kella 17ks.

6. Kõigile Imavere Põhikooli õpilastele ja õpetajatele on loodud kasutaja MS Office keskkonnas. Kasutajatunnused ja paroolid on jagatud õpilastele. MS Teams keskkond võimaldab õpetajatel viia läbi veebitunde ja kõigil konto omanikel omavahel suhelda.

7. Aineõpetaja valib vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd läbi viiakse.

8. Distantsõppe tunni maht ei tohi sisaldada täiendavat kodutöö mahtu.

9. Õpilasele antud päevaülesannete esitamise tähtaeg on sama päeva õhtul hiljemalt kell 23.59, välja arvatud juhul, kui õpetaja annab nädalaülesande või teeb reaalajas tunniplaanijärgsel ajal veebitundi.

10. Eelnevalt kokku lepitud tunniplaanijärgses veebitunnis mitteosalemist on õpetajal õigus märkida eKooli tähisega „-”.

11. Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul. Klassijuhataja teavitab aineõpetajaid õpilase haigusest e-kirja teel. Klassijuhataja põhjendab eKoolis aineõpetajate märgitud puudumised veebitundidest.

12. Kui aineõpetaja märkab nädala jooksul õpilast, kes ei osale distantsõppes, teavitab ta sellest klassijuhatajat. Vajadusel aitab sotsiaalpedagoog saada ühendust ja selgitada olukorda õpilase ja/või vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes.

13. Kaheksanda klassi matemaatika üleminekueksamit ega tasemetöid 2019/2020. õppeaastal ei toimu. Loovtööde kaitsmine toimub Teams keskkonnas.

14. Pikapäevarühma õpetajad aitavad õpilastel õppida. Õpetajad on Teams keskkonnas SIIN kättesaadavad pikapäevarühma ajal https://imaverepk.ee/et/tunniplaan 

15. Tugispetsialistid (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, õpiabi õpetajad, logopeed, psühholoog) nõustavad õpilasi, vanemaid ja õpetajaid e-kirja, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel Teams kõne vahendusel (kontaktid https://imaverepk.ee/et/kontakt) .

16. eKooli puudutavate küsimuste korral saab pöörduda siiri.tamm@imaverepk.ee

17. Distanstõppe ajal jätkub huvitegevus huvijuhi koordineerimisel veebikeskkonnas.

 

Hindamine ja õpetaja tagasiside distantsõppe perioodil

1. Alates 30. märtsist kuni käesoleva õppeperioodi lõpuni (9. juuni 2020) lähtub õpetaja õpitulemuste hindamisel eelistatult kooli hindamisjuhendist, kuid numbrilise hindamisega kombineeritult võib hinnata õpitulemusi „AR” või „MA”. Aineõpetaja otsustab ja on vajadusel valmis selgitama, kuidas kasutab numbrilist ja hinnangulist hindamist.

2. Hinnanguga „AR” hinnatakse tööd, mis on sooritatud vähemalt 50%-liselt. Hinnanguga „MA” hinnatakse tööd, mis on sooritatud alla 50% või on esitamata. Hinnangu „MA” juurde lisatakse õpetaja poolt täpsustav kommentaar ning info, kuidas ja millal on õpilasel võimalik tööd järele vastata.

3. Hinnangut „MA“ on õpilasel võimalik parandada õpetaja määratud ajaks. Kui õpilane parandab hinnangu „MA” hinnangule „AR”, märgitakse eKooli „AR*”.

4. Õpetaja annab õpilase tehtud tööle numbrilise või hinnangulise tagasiside vähemalt kord nädalas.

5. Kui õpilasel on tähtaegselt töö esitamata, võib õpetaja kasutada eKoolis märget „!“, mida on õpilasel võimalik 10 õppepäeva jooksul parandada. Järelevastamise tähtaja möödudes asendatakse “!” positiivse numbrilise hindega või hinnanguga “A” või “MA”.

7. Kolmandat trimestrit hinnatakse kokkuvõtvalt numbrilise hinde või hinnanguga „AR” või „MA”. Aastahinne pannakse välja kahe trimestri numbrilise hinde ja kolmanda trimestri numbrilise hinde või hinnangu “AR”/“MA” põhjal. Kui aastahinne jääb kahe hinde vahele (nt „4”, „3”, „AR”), siis otsustab õpetaja aastahinde. Kui kolmanda trimestri hinnang on „MA”, siis võrdub hinnang „MA” aastahinde määramisel hindega „2” (nt „4”, „4”, „MA”= „3”).

8. Õpilaste käitumisele kolmandal trimestril eraldi hinnangut ei anta.

Kooli ametlikud infokanalid on eKool ja kooli veebileht https://imaverepk.ee/et

Õpilane saab vajadusel õpetajalt abi ja selgitusi küsida, kirjutades aineõpetaja meiliaadressile, mis on leitav kooli veebilehelt

 https://imaverepk.ee/et/kontakt

Koolipoolne kontakt, kust lapsevanem lisainfot saab  Tiina Lohur tel 509 8964

tiina.lohur@imaverepk.ee

Õpilase esmane koolipoolne kontakt on klassijuhataja. 

https://imaverepk.ee/et/kontakt

 

Oleme olnud distantsõppel 16. märtsist alates. Elu on olnud pidevas muutumises, on tulnud uusi soovitusi ja korraldusi. Sõnastasin 9. aprilli 2020 käskkirjaga distantsõppe ja hindamise põhimõtted ja korralduse Imavere Põhikoolis. Osad punktid selles on ammu tuttavad, osad uuemad. Nüüd kõik koos ühes kohas:

Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal Imavere Põhikoolis

üleriigilise eriolukorra ajal alates 16.03.2020

Lisa 1. Kinnitatud direktori 09.04.2020 käskkirjaga nr 3-1/2020/4

 

Seoses COVID-19 viiruse levikuga sulgeb Imavere Põhikool alates 16.03.2020 koolihoone uksed ning õppetöö toimub distantsõppe vormis.

Õppetöö korraldus distantsõppe perioodil

1. Distantsõppes osalemiseks on õpilasel vaja arvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust. Vajadusel laenutatakse õpilasele koolist tahvelarvuti (pöörduda direktori või õppealajuhataja poole).

2. Koolipoolseid teateid edastatakse eKooli, kooli kodulehe ja Facebooki vahendusel.

3. Õppetöö distantsõppel toimub kehtiva tunniplaani alusel  https://imaverepk.ee/et/tunniplaan 

4. Veebitunnid toimuvad tunniplaani (paralleelselt eKooli kodustesse ülesannetesse) märgitud ajal. Konsultatsiooniks on õpetajad kättesaadavad e-kirja, messengeri, Teams tekstvestluse või Teams telefonikõne teel.

5. Kõik distantsõppe ülesanded ja suunised tundideks lisatakse õpilasele eKooli koduste ülesannetena hiljemalt eelmise päeva õhtul kella 17ks.

6. Kõigile Imavere Põhikooli õpilastele ja õpetajatele on loodud kasutaja MS Office keskkonnas. Kasutajatunnused ja paroolid on jagatud õpilastele. MS Teams keskkond võimaldab õpetajatel viia läbi veebitunde ja kõigil konto omanikel omavahel suhelda.

7. Aineõpetaja valib vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd läbi viiakse.

8. Distantsõppe tunni maht ei tohi sisaldada täiendavat kodutöö mahtu.

9. Õpilasele antud päevaülesannete esitamise tähtaeg on sama päeva õhtul hiljemalt kell 23.59, välja arvatud juhul, kui õpetaja annab nädalaülesande või teeb reaalajas tunniplaanijärgsel ajal veebitundi.

10. Eelnevalt kokku lepitud tunniplaanijärgses veebitunnis mitteosalemist on õpetajal õigus märkida eKooli tähisega „-”.

11. Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul. Klassijuhataja teavitab aineõpetajaid õpilase haigusest e-kirja teel. Klassijuhataja põhjendab eKoolis aineõpetajate märgitud puudumised veebitundidest.

12. Kui aineõpetaja märkab nädala jooksul õpilast, kes ei osale distantsõppes, teavitab ta sellest klassijuhatajat. Vajadusel aitab sotsiaalpedagoog saada ühendust ja selgitada olukorda õpilase ja/või vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes.

13. Kaheksanda klassi matemaatika üleminekueksamit ega tasemetöid 2019/2020. õppeaastal ei toimu. Loovtööde kaitsmine toimub Teams keskkonnas.

14. Pikapäevarühma õpetajad aitavad õpilastel õppida. Õpetajad on Teams keskkonnas SIIN kättesaadavad pikapäevarühma ajal https://imaverepk.ee/et/tunniplaan 

15. Tugispetsialistid (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, õpiabi õpetajad, logopeed, psühholoog) nõustavad õpilasi, vanemaid ja õpetajaid e-kirja, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel Teams kõne vahendusel (kontaktid https://imaverepk.ee/et/kontakt) .

16. eKooli puudutavate küsimuste korral saab pöörduda siiri.tamm@imaverepk.ee

17. Distanstõppe ajal jätkub huvitegevus huvijuhi koordineerimisel veebikeskkonnas.

 

Hindamine ja õpetaja tagasiside distantsõppe perioodil

1. Alates 30. märtsist kuni käesoleva õppeperioodi lõpuni (9. juuni 2020) lähtub õpetaja õpitulemuste hindamisel eelistatult kooli hindamisjuhendist, kuid numbrilise hindamisega kombineeritult võib hinnata õpitulemusi „AR” või „MA”. Aineõpetaja otsustab ja on vajadusel valmis selgitama, kuidas kasutab numbrilist ja hinnangulist hindamist.

2. Hinnanguga „AR” hinnatakse tööd, mis on sooritatud vähemalt 50%-liselt. Hinnanguga „MA” hinnatakse tööd, mis on sooritatud alla 50% või on esitamata. Hinnangu „MA” juurde lisatakse õpetaja poolt täpsustav kommentaar ning info, kuidas ja millal on õpilasel võimalik tööd järele vastata.

3. Hinnangut „MA“ on õpilasel võimalik parandada õpetaja määratud ajaks. Kui õpilane parandab hinnangu „MA” hinnangule „AR”, märgitakse eKooli „AR*”.

4. Õpetaja annab õpilase tehtud tööle numbrilise või hinnangulise tagasiside vähemalt kord nädalas.

5. Kui õpilasel on tähtaegselt töö esitamata, võib õpetaja kasutada eKoolis märget „!“, mida on õpilasel võimalik 10 õppepäeva jooksul parandada. Järelevastamise tähtaja möödudes asendatakse “!” positiivse numbrilise hindega või hinnanguga “A” või “MA”.

7. Kolmandat trimestrit hinnatakse kokkuvõtvalt numbrilise hinde või hinnanguga „AR” või „MA”. Aastahinne pannakse välja kahe trimestri numbrilise hinde ja kolmanda trimestri numbrilise hinde või hinnangu “AR”/“MA” põhjal. Kui aastahinne jääb kahe hinde vahele (nt „4”, „3”, „AR”), siis otsustab õpetaja aastahinde. Kui kolmanda trimestri hinnang on „MA”, siis võrdub hinnang „MA” aastahinde määramisel hindega „2” (nt „4”, „4”, „MA”= „3”).

8. Õpilaste käitumisele kolmandal trimestril eraldi hinnangut ei anta.

Kooli ametlikud infokanalid on eKool ja kooli veebileht https://imaverepk.ee/et

Õpilane saab vajadusel õpetajalt abi ja selgitusi küsida, kirjutades aineõpetaja meiliaadressile, mis on leitav kooli veebilehelt

 https://imaverepk.ee/et/kontakt

Koolipoolne kontakt, kust lapsevanem lisainfot saab  Tiina Lohur tel 509 8964

tiina.lohur@imaverepk.ee

Õpilase esmane koolipoolne kontakt on klassijuhataja. 

https://imaverepk.ee/et/kontakt